Bummerlsalat


Werbung

Eis(berg)salat, = Eissalat, = Kaisersalat.

« back

Werbung